Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké

12:33 / 11 May 2010 Lagercrantz Press release

1 januari-31 mars 2010 (fjärde kvartalet)

 • En förbättring av affärsklimatet har noterats. De åtgärder som vidtagits under tidigare perioder har haft en tilltagande positiv effekt under räkenskapsåret, framför allt avseende resultat och kassaflöde.
 • Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 435 MSEK (528).
 • Rörelseresultat uppgick till 22 MSEK (10) och rörelsemarginalen till 5,1 procent (1,9), där föregående år kvartal fyra påverkades av poster av jämförelsestörande karaktär om -17 MSEK.
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 42 MSEK (56) under kvartal fyra och koncernen uppvisade en finansiell nettokassa om 11 MSEK exklusive pensionsskulder vid periodens slut.
 • Företaget Norwesco AB förvärvades efter kvartalets utgång.1 april 2009-31 mars 2010 (Bokslutskommuniké 12 månader)
 • Nettoomsättningen för 2009/10 uppgick till 1 720 MSEK (2 138).
 • Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (105), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent (4,9). Resultatet inkluderar poster av jämförelsestörande karaktär om totalt -1 MSEK (-21 MSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 58 MSEK (94) och resultat efter skatt till 42 MSEK (68).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,91 SEK (3,05). Avkastning på eget kapital var 8 procent (14).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 87 MSEK (137), motsvarande ett kassaflöde per aktie om 3,96 SEK (6,15).
 • Soliditeten uppgick till 56 procent (49).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie.Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh i ett "SmartMeeting" telefonmöte klockan 15.00. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentationen läggs ut strax innan mötet på www.lagercrantz.com/rapport.

 


Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 8 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller på bolagets hemsida: http://www.lagercrantz.com/rapport Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-05-11 kl 12.30.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 1 800 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF