Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

1 april-30 juni 2010 (första kvartalet av 2010/11)

08:30 / 21 July 2010 Lagercrantz Press release

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 454 MSEK (434). · Affärsläget har tydligt förbättrats under kvartalet och efterfrågan jämfört med föregående år har stärkts. · Rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (13) och rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (3,0). · Resultat efter finansiella poster uppgick till 26 MSEK (10) och resultat efter skatt till 20 MSEK (7). · Resultat per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,32). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 2,50 SEK. · Avkastning på eget kapital var 11 % (11 %) för den senaste tolvmånadersperioden och soliditeten uppgick till 44 % (52 %) vid periodens slut.  · Företagen Norwesco AB och SwedWire AB förvärvades under kvartalet. Leteng AS förvärvat med tillträde efter kvartalets slut. · Årsstämma hålls den 31 augusti 2010. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie.


Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 8 700 66 70, Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller på bolagets hemsida: http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-07-21 kl 8.30.  _________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt 2 000 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF