Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 31 augusti 2010

08:30 / 1 September 2010 Lagercrantz Press release

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Lagercrantz Group AB den 31 augusti 2010 beslutades bland annat följande:

Utdelning Utdelningen fastställdes till 1,50 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Fredagen den 3 september 2010 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 8 september 2010.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009/10 års förvaltning.

Styrelse Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Pirkko Alitalo Anders Börjesson Tom Hedelius Lennart Sjölund Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Valberedning Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2010 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.  

Principer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 260 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 6 september 2010 till och med den 17 september 2010.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 260 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför NASDAQ OMX Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Stockholm den 31 augusti 2010

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-09-01 kl 08.30.  LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter knappt 2 000 MSEK och har drygt 600 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.