Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2010/11 Q4

12:45 / 10 May 2011 Lagercrantz Press release

1 april 2010-31 mars 2011 (Bokslutskommuniké 12 månader)

· Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). · Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent. Rörelsemarginalen ökade till 7,2 procent (3,9). · Det förbättrade resultatet förklaras av ökad försäljning i befintliga verksamheter i kombination med bibehållna kostnader samt bidrag från förvärvade bolag. · Resultat efter finansiella poster ökade med 136 procent till 137 MSEK (58). Resultat efter skatt ökade till 102 MSEK (42). · Resultat per aktie efter utspädning ökade med 141 procent till 4,61 SEK (1,91). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118 MSEK (87), motsvarande 5,33 SEK (3,96) per aktie. · Avkastning på eget kapital uppgick till 20 procent (8) och soliditeten uppgick till 42 procent (56). Förändring i soliditet är hänförlig till den ökade förvärvstakten under året då fem bolag har förvärvats.   · Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,25 SEK (1,50) per aktie.

1 januari-31 mars 2011 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 27 procent till 551 MSEK (435). · Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 45 MSEK (22). Rörelsemarginalen ökade till 8,2 procent (5,1). · Företaget Svensk Stålinredning AB har förvärvats och ingick med en månad under kvartal fyra.

Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh i ett "SmartMeeting" telefonmöte den 10 maj 2011 kl 15.30. För att delta, ring 08-619 75 30 och ange kod 33 23 47#. Presentation finns att ladda ned från www.lagercrantz.com (www.lagercrantz.com) innan mötet.


Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70, Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller på bolagets hemsida: http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-05-10 kl 12.30. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nichade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina. Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF