Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2011/12 Q1

08:15 / 21 July 2011 Lagercrantz Press release

1 april-30 juni 2011

· Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 555 MSEK (454). · Rörelseresultatet ökade med 73 procent till 45 MSEK (26). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (5,7). · Efterfrågan har varit god under årets inledning vilket gjort att omsättning och resultat har ökat. Därutöver bidrog under föregående år genomförda förvärv till den positiva utvecklingen. · Resultat efter finansiella poster ökade till 42 MSEK (26). Resultat efter skatt ökade till 31 MSEK (20). · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,38 SEK (0,91) och för den senaste tolvmånadersperioden till 5,07 SEK (4,61 SEK för räkenskapsåret 2010/11). · Kassaflöde från rörelsen uppgick till 10 MSEK (-22). Kassaflöde från rörelsen per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 6,73 SEK (5,33 SEK för räkenskapsåret 2010/11). · Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 20 procent (11) och soliditeten uppgick till 44 procent (44).   · Årsstämma 2011 hålls den 30 augusti 2011.

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, telefon +46 (8) 700 66 70, Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller på bolagets hemsida: http://www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-21 kl 8.15. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.     Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och nichade stålprodukter. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.     Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF