Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

08:15 / 26 July 2011 Lagercrantz Press release

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 30 augusti 2011, kl. 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1)     dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 24 augusti 2011.

2)     dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm, eller per telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller via mail senast fredagen den 26 augusti 2011, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisations­nummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2011.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24 augusti 2011. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 24 augusti 2011 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller hemsidan: www.lagercrantz.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av: a)      årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott b)      revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om: a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b)      dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 10. Redogörelse för valberedningens arbete 11. Beslut om antalet styrelseledamöter 12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer 13. Val av styrelseledamöter 14. Val av styrelsens ordförande 15. Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses 16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 17. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 20. Övriga ärenden 21. Stämmans avslutande

Stockholm juli 2011

Styrelsen Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information, kontakta: Niklas Enmark, CFO, + 46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-26 kl 8.15. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer.    Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage samt produkter inom elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial och stag- och vägräckeslinor. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.    Koncernen omsätter cirka 2 000 MSEK och har cirka 700 anställda. Lagercrantz är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF