Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2012/13 Q2

08:00 / 25 October 2012 Lagercrantz Press release

Kvartal 2 (1 juli - 30 september 2012)

· Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 3 procent till 556 MSEK (539). · Under räkenskapsårets andra kvartal har efterfrågan som helhet varit i nivå med föregående år, dock med en viss påverkan från den rådande konjunkturella osäkerheten. · Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 53 MSEK (45), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (8,3). Det är den högsta marginalen hittills under ett kvartal. Förvärv och en ökad andel egna produkter bidrog till resultatförbättringen. · Under kvartalet har tre företag förvärvats, med en total årlig omsättning om ca 170 MSEK. · Resultat efter finansiella poster ökade med 19 procent till 50 MSEK (42). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 210 MSEK (177), motsvarande 9,38 SEK (7,91) per aktie. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick för den senaste tolvmånadersperioden till 5,99 SEK (5,63 SEK för räkenskapsåret 2011/12). · Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 23 procent, att jämföra med 22 procent för räkenskapsåret 2011/12. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40 procent, att jämföra med 46 procent vid räkenskapsårets början.

Första halvåret (1 april - 30 september 2012)

· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 3 procent till 1 122 MSEK (1 094). · Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 102 MSEK (90). Rörelsemarginalen ökade till 9,1 procent (8,2). · Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 97 MSEK (84). · Resultat efter skatt ökade till 71 MSEK (63).

Stockholm 25 oktober 2012

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 6670 Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 6670.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-25 kl 08:00. LAGERCRANTZ I KORTHET    Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 900 anställda och omsätter ca 2 300 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/delarsrapport-2012-13-q2,c9324146

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9324146/58971.pdf

Show as PDF