Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2012/13 Q1

12:05 / 19 July 2012 Lagercrantz Press release

1 april-30 juni 2012

· Nettoomsättningen för första kvartalet 2012/13 uppgick till 566 MSEK (555). · Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 49 MSEK (45). Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (8,1). · Resultat efter finansiella poster ökade med 12 procent till 47 MSEK (42). · Under perioden har efterfrågan varit stabil inom koncernens verksamhetsområden. Fokus på marginalstärkande åtgärder och en ökad andel egna produkter ger resultatförbättringen. · Resultat efter skatt ökade med 10 procent till 34 MSEK (31). · Resultat per aktie för första kvartalet efter utspädning uppgick till 1,52 SEK (1,38) och för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2012 till 5,78 SEK (5,63 SEK för räkenskapsåret 2011/12). · Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2012 ökade till 171 MSEK (150) motsvarande 7,66 SEK (6,73) per aktie. · Avkastning på eget kapital uppgick till 20 procent och soliditeten uppgick till 48 procent (44) vid periodens slut. · Efter periodens utgång har avtal om förvärv av 3 företag tecknats. · Årsstämma 2012 hålls den 28 augusti 2012.

Stockholm den 19 juli 2012

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information, kontakta Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (0)8-700 66 70 Bengt Lejdström, finansdirektör, telefon +46 (0)8-700 66 70 eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-19 kl 12.00. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter ca 2 300 000 000 kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/delarsrapport-2012-13-q1,c9285887

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9285887/31763.pdf

Show as PDF