Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2012/13 Q3

08:00 / 31 January 2013 Lagercrantz Press release

1 oktober - 31 december 2012 (tredje kvartalet)

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 3 procent till 587 MSEK (569). · Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 52 MSEK (42), motsvarande en rörelsemarginal om 8,9 procent (7,4). Resultatförbättringen kom från förvärv och en förbättrad lönsamhet inom division Communications. · Under kvartalet förvärvades Elkapsling AB, med en total årlig omsättning om ca 85 MSEK. Under räkenskapsåret 2012/13 har fyra förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 255 MSEK. · Resultat efter finansiella poster ökade med 26 procent till 49 MSEK (39). · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 62 procent till 231 MSEK (143) under den senaste tolvmånadersperioden, motsvarande 10,30 SEK (6,39) per aktie. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick för den senaste tolvmånadersperioden till 6,69 SEK (5,63 SEK för räkenskapsåret 2011/12). · Resultatet efter skatt, 44 MSEK (28), har påverkats positivt av en engångseffekt preliminärt beräknad till 7 MSEK (0,31 SEK per aktie) på grund av ny bolagsskattesats i Sverige. · Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent, att jämföra med 22 procent för räkenskapsåret 2011/12. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41 procent, att jämföra med 46 procent vid räkenskapsårets början.

1 april-31 december 2012 (nio månader)

· Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 3 procent till 1 709 MSEK (1 663). · Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 154 MSEK (132). Rörelsemarginalen ökade till 9,0 procent (7,9). · Resultat efter finansiella poster ökade med 19 procent till 146 MSEK (123) och resultat efter skatt ökade till 115 MSEK (91).


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 6670 Bengt Lejdström, Finanschef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 6670.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-01-31 kl 08:00. LAGERCRANTZ I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lagercrantz-group/r/delarsrapport-2012-13-q3,c9363223

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9363223/86922.pdf

Show as PDF