Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group - Bokslutskommuniké 2012/13

08:00 / 7 May 2013 Lagercrantz Press release

1 april 2012 - 31 mars 2013 (12 månader)

· Nettoomsättningen för 2012/13 ökade med 3 procent till 2 328 MSEK (2 265). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till -3 procent för jämförbara enheter. · Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 213 MSEK (184), motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (8,1). · Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 200 MSEK (171), vilket innebär det högsta resultatet hittills sedan börsnoteringen. Resultatförbättringen kom främst från förvärv, marginal-stärkande åtgärder och lyckade omstruktureringar. · Under räkenskapsåret 2012/13 har fyra förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 250 MSEK. · Resultatet efter skatt, 159 MSEK (126), har påverkats positivt av en engångseffekt beräknad till 10 MSEK (0,44 SEK per aktie) på grund av ny bolagsskattesats i Sverige. · Resultat per aktie efter utspädning ökade med 26 procent och uppgick till 7,07 SEK (5,63). · Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44 procent (46). · Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,25 SEK (2,75) per aktie.

1 januari - 31 mars 2013 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 3 procent till 619 MSEK (602), motsvarande en organisk tillväxt om -5 procent för jämförbara enheter, justerat för valutaeffekter. · Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 59 MSEK (52). Rörelsemarginalen ökade till 9,5 procent (8,6). · Resultat efter finansiella poster ökade med 12 procent till 54 MSEK (48).

Rapporten presenteras av Lagercrantz VD Jörgen Wigh i ett telefonmöte den 7 maj 2013 kl 10:00. För att delta, ring +46 8 619 7530 och ange kod 332347#. Presentationen finnas att ladda ner från www.lagercrantz.com innan mötet.


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70, Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70, eller besök www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-05-07 kl 08:00. LAGERCRANTZ I KORTHET    Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/bokslutskommunike-2012-13,c9411105

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9411105/120160.pdf

Show as PDF