Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz - Delårsrapport 2013/14 Q1

08:00 / 19 July 2013 Lagercrantz Press release

1 april - 30 juni 2013

· Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 611 MSEK (566). · Under kvartalet har försäljningen varit stabil inom koncernens verksamhetsområden. Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till -1 procent för jämförbara enheter. · Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 54 MSEK (49), motsvarande en rörelsemarginal om 8,8 procent (8,7). · Resultat efter finansiella poster ökade med 11 procent till 52 MSEK (47). Resultatförbättringen kom främst från förvärv samt en god utveckling inom vissa enheter inom division Mechatronics och Communications. · Under kvartalet genomfördes ett inkråmsförvärv av verksamheten i Frontwall i Anderstorp AB, med en årlig omsättning om ca 30 MSEK. · Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 39 MSEK (34). · Resultat per aktie för första kvartalet efter utspädning uppgick till 1,72 SEK (1,52) och för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2013 till 7,27 SEK (jämfört med 7,07 SEK för räkenskapsåret 2012/13). · Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2013 ökade till 218 MSEK (171) motsvarande 9,66 SEK (7,66) per aktie. · Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2013 uppgick till 23 procent (20). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 46 procent jämfört med 44 procent vid kvartalets början. · Årsstämma 2013 hålls den 27 augusti 2013, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70, eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-07-19 kl 08:00. LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Europa och i Kina. Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/delarsrapport-2013-14-q1,c9443449

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9443449/143936.pdf

Show as PDF