Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2013

08:30 / 28 August 2013 Lagercrantz Press release

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2013 beslutades bland annat följande:

Utdelning Utdelningen fastställdes till 3,25 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Fredagen den 30 augusti 2013 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 september 2013.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012/13 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen utökas från sex till sju ledamöter. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Pirkko Alitalo Anders Börjesson Tom Hedelius Lennart Sjölund Roger Bergqvist Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Nyval av Marika Rindborg Holmgren.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 SEK. Arvodet per ledamot motsvarar en ökning med tio procent mot tidigare år.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande och Jörgen Wigh utsågs fortsatt till verkställande direktör. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande. Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Joakim Thilstedt, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2013 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bolagsordning Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, avseende verksamhetsbeskrivning:

§2 Ny lydelse: Bolaget har till huvudsakligt föremål för sin verksamhet att genom nischorienterade dotterbolag och på ett värdeadderande sätt tillverka och leverera egna och andras tekniska produkter och lösningar till företagskunder, såsom elektroniska och elmekaniska komponenter, utrustning för kommunikation och informationsteknologi och andra nischade teknikområden, samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 225 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 2 september 2013 till och med den 13 september 2013. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 225 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför NASDAQ OMX Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 27 augusti 2013

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 73, eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-08-28, kl 08:30 LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/arsstamma-i-lagercrantz-group-ab-den-27-augusti-2013,c9456673

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9456673/153099.pdf

Show as PDF