Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Återköp av egna aktier

18:00 / 21 August 2013 Lagercrantz Press release

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Lagercrantz Group per den 21 augusti 2013 återköpt 101 000 B-aktier till en snittkurs av 104,93 kr vilket innebär att Lagercrantz Group's aktuella innehav av egna aktier uppgår till 663 800 B-aktier, vilket motsvarar 2,9 procent av antalet aktier och 2,0 procent av röstetalet i Lagercrantz Group. Det totala antalet aktier i Lagercrantz Group uppgår till 23 173 309 st, varav 1 091 966 A-aktier.

Syftet med återköp är att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram och att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur samt att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.

Stockholm den 21 augusti 2013

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 73.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-08-21 kl 18:00. LAGERCRANTZ I KORTHET Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.    Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/aterkop-av-egna-aktier,c9454713