Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz: Delårsrapport 2013/14 Q3

08:00 / 30 January 2014 Lagercrantz Press release

1 oktober - 31 december 2013 (tredje kvartalet)

· Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 663 MSEK (587), vilket innebar 7 procent i organisk tillväxt, exklusive valutaeffekter. · Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 63 MSEK (52), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (8,9). Resultatförbättringen kom från en god utveckling inom framförallt divisionerna Mechatronics och Niche Products samt förvärv. · Resultat efter finansiella poster ökade med 22 procent till 60 MSEK (49). · Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (44). Resultat per aktie efter utspädning för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2013 uppgick till 7,60 SEK (7,07 SEK för räkenskapsåret 2012/13). · Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2013 uppgick till 211 MSEK (231) motsvarande 9,32 SEK (10,30) per aktie. · Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2013 uppgick till 24 procent (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 42 procent jämfört med 44 procent vid räkenskapsårets början. · Under kvartalet förvärvades El-produkter AS, med en total årlig omsättning om ca 50 MNOK. Bolaget ingår i division Electronics från och med december 2013. · Lagercrantzkoncernens B-aktie flyttades per den 2 januari 2014 från NASDAQ OMX Stockholmsbörsens Small Cap lista till börsens Mid Cap lista.

1 april-31 december 2013 (nio månader)

· Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 8 procent till 1 851 MSEK     (1 709), varav 1 procent i organiskt tillväxt, exklusive valutaeffekter. · Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 175 MSEK (154), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (9,0). · Resultat efter finansiella poster ökade med 14 procent till 167 MSEK (146) och resultat efter skatt uppgick till 128 MSEK (115).


För ytterligare information kontakta: Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70, eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-01-30 kl 08:00.   LAGERCRANTZ I KORTHET   Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.   Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/delarsrapport-2013-14-q3,c9528300

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/995/9528300/204509.pdf

Show as PDF