Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2014/15 Q2

08:00 / 24 October 2014 Lagercrantz Press release

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2014)
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 MSEK (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.
 • Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 63 MSEK (58), motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (10,1).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 11 procent till 61 MSEK (55).
 • Resultat efter skatt ökade med 10 procent till 46 MSEK (42). Resultat per aktie efter utspädning för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2014 uppgick till 8,34 SEK (7,81 SEK för räkenskapsåret 2013/14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2014 uppgick till 227 MSEK (204) motsvarande 10,02 SEK (9,01) per aktie.
 • Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 30 september 2014 uppgick till 25 procent (26). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44 procent jämfört med 43 procent vid räkenskapsårets början.
 • Under kvartalet förvärvades LIAB Load Indicator AB, med en årlig omsättning om ca 30 MSEK. Efter periodens slut förvärvades Precimeter Control AB, med en årlig omsättning om ca 30 MSEK.
Första halvåret (1 april - 30 september 2014)
 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 12 procent till 1 329 MSEK (1 188), vilket motsvarar en organisk tillväxt om +5 procent mätt i lokal valuta.
 • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 127 MSEK (112), motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,4).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 14 procent till 122 MSEK (107).
 • Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 93 MSEK (81).
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-10-24 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1 000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/