Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké 2013/14

12:15 / 8 May 2014 Lagercrantz Press release

1 april 2013 - 31 mars 2014 (12 månader)
 • Nettoomsättningen för 2013/14 ökade med 9 procent till 2 546 MSEK (2 328), vilket innebar 3 procent i organisk tillväxt, exklusive valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 242 MSEK (213), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (9,1).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 230 MSEK (200).
 • Resultat efter skatt uppgick till 177 MSEK (159). Resultat per aktie efter utspädning ökade med 10 procent och uppgick till 7,81 SEK (7,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 MSEK (177) motsvarande 10,19 SEK (7,87) per aktie.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 43 procent jämfört med 44 procent vid räkenskapsårets början.
 • Under räkenskapsåret 2013/14 har tre förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 150 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 4,00 SEK (3,25) per aktie.
 • Lagercrantzkoncernens B-aktie är uppflyttad till NASDAQ OMX Stockholmsbörsens Mid Cap lista, från och med januari 2014.
1 januari - 31 mars 2014 (fjärde kvartalet)
 • Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 12 procent till 694 MSEK (619), varav 8 procent i organisk tillväxt, exklusive valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 67 MSEK (59), motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,5).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 63 MSEK (54) och resultat efter skatt uppgick till 49 MSEK (44).
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-08 kl. 12:15.

LAGERCRANTZ I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/