Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2014/15 Q1

08:00 / 18 July 2014 Lagercrantz Press release

1 april - 30 juni 2014
  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 677 MSEK (611).
  • Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +4 procent för jämförbara enheter.
  • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 64 MSEK (54), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (8,8).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 61 MSEK (52).
  • Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 47 MSEK (39).
  • Resultat per aktie för första kvartalet efter utspädning uppgick till 2,07 SEK (1,72) och för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2014 till 8,17 SEK (jämfört med 7,81 SEK för räkenskapsåret 2013/14).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2014 ökade till 241 MSEK (218) motsvarande 10,64 SEK (9,66) per aktie.
  • Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 30 juni 2014 uppgick till 23 procent (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 46 procent jämfört med 43 procent vid kvartalets början.
  • Årsstämma hålls den 26 augusti 2014, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-07-18 kl 08:00.

LAGERCRANTZ I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/