Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2014/15 Q3

08:00 / 29 January 2015 Lagercrantz Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2014)
 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 733 MSEK (663). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +4 procent för jämförbara enheter.
 • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 71 MSEK (63), vilket innebar en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,5). Resultatförbättringen förklaras dels av förvärvade enheter, dels av en god utveckling inom koncernens produktbolag.
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 69 MSEK (60).
 • Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 54 MSEK (47). Resultat per aktie efter utspädning för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2014 uppgick till 8,66 SEK (7,81 SEK för räkenskapsåret 2013/14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2014 uppgick till 212 MSEK (211) motsvarande 9,37 SEK (9,32) per aktie.
 • Avkastning på eget kapital för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2014 uppgick till 24 procent (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 45 procent jämfört med 43 procent vid räkenskapsårets början.
 • Under kvartalet förvärvades Precimeter Control AB, med en årlig omsättning om ca 30 MSEK. Bolaget ingår i division Niche Products från och med oktober 2014.
Nio månader (1 april - 31 december 2014)
 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 11 procent till 2 062 MSEK (1 851), vilket innehåller en organisk tillväxt om +5 procent mätt i lokal valuta.
 • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 198 MSEK (175), vilket innebar en rörelsemarginal om 9,6 procent (9,5).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 14 procent till 191 MSEK (167).
 • Resultat efter skatt ökade med 15 procent till 147 MSEK (128).
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-01-29  kl 08:00.

 

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 35-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1100 anställda och omsätter drygt 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/