Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport 2015/16 Q2

08:00 / 22 October 2015 Lagercrantz Press release

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2015)
 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 711 MSEK (652).
 • Rörelseresultatet ökade med 16 % till 73 MSEK (63), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 20 % till 73 MSEK (61).
 • Resultat efter skatt ökade med 22 % till 56 MSEK (46).
 • Resultat per aktie efter utspädning (efter genomförd split) för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,29 SEK, att jämföra med 2,99 SEK för räkenskapsåret 2014/15.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24 % (25). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 37 % jämfört med 44 % vid räkenskapsårets början.
 • Under kvartalet förvärvades Landauer Nordic AB, med en årlig omsättning om ca 40 MSEK.
 • Efter periodens slut genomfördes en aktieuppdelning till villkoren 3:1 (s.k. split).
Första halvåret (1 april - 30 september 2015)
 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 13 % till 1 499 MSEK (1 329).
 • Rörelseresultatet ökade med 20 % till 152 MSEK (127), motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 % (9,6).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 22 % till 149 MSEK (122).
 • Resultat efter skatt ökade med 23 % till 114 MSEK (93).

Stockholm 22 oktober 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-22 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/