Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz - återköp av egna aktier

08:00 / 10 November 2015 Lagercrantz Press release

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Lagercrantz Group per den 10:e november 2015 återköpt 150 000 B-aktier till en snittkurs av 65,00 kr vilket innebär att Lagercrantz Group's aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 676 400 B-aktier, vilket motsvarar 2,4 procent av antalet aktier och 1,7 procent av röstetalet i Lagercrantz Group. Det totala antalet aktier i Lagercrantz Group uppgår till 69 519 927 st, varav 3 263 802 A-aktier.

Syftet med återköp är att täcka bolagets åtagande enligt beslutade incitamentsprogram och att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur samt att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. 

Stockholm den 10 november 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-11-10 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/