Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké 2014/15

08:00 / 7 May 2015 Lagercrantz Press release

1 april 2014 - 31 mars 2015 (12 månader)
 • Nettoomsättningen för 2014/15 ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara enheter.
 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 276 MSEK (242), vilket innebar en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,5).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 15 procent till 265 MSEK (230).
 • Resultat efter skatt uppgick till 203 MSEK (177). Resultat per aktie efter utspädning ökade med 15 procent och uppgick till 8,96 SEK (7,81).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 16 procent och uppgick till 268 MSEK (231) motsvarande 11,83 SEK (10,19) per aktie efter utspädning.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24 procent (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44 procent jämfört med 43 procent vid räkenskapsårets början.
 • Under räkenskapsåret 2014/15 har fem förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig omsättning om ca 165 MSEK. Efter periodens slut förvärvades Cue Dee, med en årlig omsättning om ca 180 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 4,50 SEK (4,00) per aktie.
1 januari - 31 mars 2015 (fjärde kvartalet)
 • Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 13 procent till 784 MSEK (694), vilket innehåller en organisk tillväxt om 5 procent mätt i lokal valuta.
 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 78 MSEK (67), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,0 procent (9,7).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 17 procent till 74 MSEK (63) och resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (49).
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-05-07 kl 08:00.

LAGERCRANTZ I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 1 100 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på NASDAQ Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/