Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 2015/16 Q1

08:00 / 17 July 2015 Lagercrantz Press release

1 april - 30 juni 2015
  • Nettoomsättningen ökade med 16 % till 788 MSEK (677).
  • Försäljningsmixen har fortsatt gått mot en ökad andel egna produkter, som nu utgör drygt 40% av koncernens omsättning, mot drygt 30% samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet ökade med 23 % till 79 MSEK (64), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,0 % (9,5).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 25 % till 76 MSEK (61).
  • Resultat efter skatt ökade med 23 % till 58 MSEK (47).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 2,55 SEK (2,07) och för den rullande tolvmånadersperioden till 9,46 SEK, att jämföra med 8,96 SEK för räkenskapsåret 2014/15.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 23 % (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41 % jämfört med 44 % vid kvartalets början.
  • Årsstämma hålls den 25 augusti 2015, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
  • Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå bl.a. beslut om split 3:1 och en höjning av utdelningen till 4,50 SEK (4,00) per aktie.

Stockholm den 17 juli 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-07-17 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/