Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 25 augusti 2015

08:00 / 26 August 2015 Lagercrantz Press release

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Lagercrantz Group AB den 25 augusti 2015 beslutades bland annat följande:

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 4,50 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Torsdagen den 27 augusti 2015 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 1 september 2015.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014/15 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Pirkko Alitalo
Marika Rindborg Holmgren
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Lennart Sjölund
Roger Bergqvist
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 SEK. Arvodet per ledamot är oförändrat mot tidigare år.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande och Jörgen Wigh utsågs fortsatt till verkställande direktör. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande. Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor George Pettersson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2015 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. 

Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

      i.        antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 69 519 927 stycken, varav 3 263 802 aktier av serie A och 66 256 125 av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,70 kronor,

     ii.        § 5 i bolagets bolagsordning om antal aktier ändras enligt följande: "Antalet aktier skall vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.", samt

    iii.        bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 225 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 31 augusti 2015 till och med den 11 september 2015. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 225 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 25 augusti 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-08-26 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 100 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/