Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz - avstämningsdag uppdelning av aktier

12:00 / 25 September 2015 Lagercrantz Press release

Styrelsen har idag fattat beslut om avstämningsdag för årsstämmans beslut om uppdelning av aktier.

Avstämningsdag blir den 6 oktober 2015, vilket innebär att sista dag för handel med aktier utan uppdelning blir den 2 oktober 2015.

Årsstämman beslutade den 25 augusti i enlighet med styrelsens förslag att:

      i.        antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 69 519 927 stycken, varav 3 263 802 aktier av serie A och 66 256 125 av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,70 kronor,

     ii.        § 5 i bolagets bolagsordning om antal aktier ändras enligt följande: "Antalet aktier skall vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.", samt

    iii.        bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

Stockholm den 25 september 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-09-25 kl 12:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/