Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport Q3 2015/16

08:00 / 28 January 2016 Lagercrantz Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2015)
 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 768 MSEK (733).
 • Rörelseresultatet ökade med 11 % till 79 MSEK (71), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 12 % till 77 MSEK (69).
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 61 MSEK (54).
 • Resultat per aktie efter utspädning (efter genomförd split) för den senaste tolvmånaders-perioden uppgick till 3,39 SEK, att jämföra med 2,99 SEK för räkenskapsåret 2014/15.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 37 % jämfört med 44 % vid räkenskapsårets början.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2015 uppgick till 288 MSEK (212) motsvarande 4,23 SEK (3,12) per aktie.
 • Under kvartalet förvärvades Nikodan Conveyor Systems A/S, med en årlig omsättning motsvarande ca 150 MSEK. Bolaget ingår i division Niche Products från och med december 2015.
 • Under perioden genomfördes en aktieuppdelning till villkoren 3:1 (s.k. split).
Nio månader (1 april - 31 december 2015)
 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 10 % till 2 267 MSEK (2 062).
 • Rörelseresultatet ökade med 17 % till 231 MSEK (198), motsvarande en rörelsemarginal om 10,2 % (9,6).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 18 % till 226 MSEK (191).
 • Resultat efter skatt ökade med 19 % till 175 MSEK (147).

Stockholm 28 januari 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-28 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/