Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz bokslutskommuniké 2015/16

13:00 / 10 May 2016 Lagercrantz Press release

1 april 2015 - 31 mars 2016 (12 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 3 057 MSEK (2 846).
 • Rörelseresultatet ökade med 14 % till 315 MSEK (276), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,3 % (9,7).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 16 % till 307 MSEK (265).
 • Resultat efter skatt uppgick till 241 MSEK (203). Resultat per aktie efter utspädning ökade med 18 % och uppgick till 3,54 SEK (2,99).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40 % jämfört med 44 % vid räkenskapsårets början.
 • Under räkenskapsåret 2015/16 har tre förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig försäljning om ca 370 MSEK. Dessutom avyttrades bolaget Betech Data A/S, med en årlig försäljning om ca 180 MDKK.
 • Efter periodens slut förvärvades Kondator AB, med en årlig försäljning om ca 60 MSEK.
 • Under perioden genomfördes en split till villkoren 3:1.
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 1,75 SEK (1,50) per aktie.

 

1 januari - 31 mars 2016 (fjärde kvartalet)
 • Nettoomsättningen för kvartal fyra uppgick till 790 MSEK (784).
 • Rörelseresultatet ökade med 8 % till 84 MSEK (78), motsvarande en rörelsemarginal om 10,6 % (10,0).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 81 MSEK (74) och resultat efter skatt uppgick till 66 MSEK (56).

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-05-10 kl 13:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/