Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport Q1 2016/17

08:00 / 20 July 2016 Lagercrantz Press release

1 april - 30 juni 2016
  • Nettoomsättningen uppgick till 781 MSEK (788).
  • EBITA ökade med 9 % till 96 MSEK (88), vilket innebar en EBITA marginal om 12,3 % (11,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6 % till 84 MSEK (79), vilket innebar en rörelsemarginal om 10,8 % (10,0).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 83 MSEK (76).
  • Resultat efter skatt ökade med 10 % till 64 MSEK (58).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 0,94 SEK (0,85) och för den rullande tolvmånadersperioden till 3,63 SEK, att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret 2015/16.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24 % (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 39 % jämfört med 40 % vid kvartalets början.
  • Under kvartalet har två företag förvärvats, Kondator AB och GasIQ AB, med en total årlig omsättning om ca 105 MSEK.
  • Årsstämma hålls den 30 augusti 2016, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
  • Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå bl.a. en höjning av utdelningen till 1,75 SEK (1,50) per aktie.

Stockholm 20 juli 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-07-20 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/