Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport 2016/17 Q3

08:00 / 26 January 2017 Lagercrantz Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2016)
 • Nettoomsättningen ökade med 4 % och uppgick till 798 MSEK (768).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 17% till 104 MSEK (89), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,0% (11,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 346 MSEK att jämföra med 257 MSEK för räkenskapsåret 2015/16.
 • Resultat före finansiella poster ökade med 16 % till 92 MSEK (79), vilket innebar en EBIT-marginal om 11,5 % (10,3).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 16 % till 89 MSEK (77) och resultat efter skatt uppgick till 68 MSEK (61).
 • Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till
3,82 SEK, att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret 2015/16.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (25). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 39 % jämfört med 40 % vid räkenskapsårets början.
 • Under kvartalet förvärvades Exilight Oy, med en årlig omsättning om ca 2,7 MEUR.
Nio månader (1 april - 31 december 2016)
 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 2 264 MSEK (2 267).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 12 % till 292 MSEK (260), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,9 % (11,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 282 MSEK (193).
 • Resultat före finansiella poster ökade med 11 % till 257 MSEK (231), motsvarande en EBIT-marginal om 11,4 % (10,2).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 12 % till 252 MSEK (226) och resultat efter skatt uppgick till 194 MSEK (175).

Stockholm 26 januari 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2017-01-26 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/