Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport 2017/18 Q2

08:00 / 25 October 2017 Lagercrantz Press release

Andra kvartalet 1 juli - 30 september 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 775 MSEK (684).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 4% till till 98 MSEK (94), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,6% (13,7).
 • Resultat före finansiella poster uppgick till 83 MSEK (82), vilket innebar en EBIT-marginal om 10,7% (12,0).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 78 MSEK (81) och resultat efter skatt till 62 MSEK (63).
 • Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 4,04 SEK (3,72).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23% (26). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36% (38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 284 MSEK (311).
 • Under kvartalet förvärvades Wapro AB, med en årlig omsättning om ca 40 MSEK.
Första halvåret (1 april - 30 september 2017)
 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 7% till 1 569 MSEK (1 466).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 5% till 198 MSEK (188), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,6% (12,8).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 170 MSEK (165), motsvarande en EBIT-marginal om 10,8% (11,3).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 160 MSEK (163) och resultat efter skatt till 127 MSEK (126).

Stockholm den 25 oktober 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2017-10-25 kl 08:00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/