Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz bokslutskommuniké 2016/17

13:00 / 10 May 2017 Lagercrantz Press release

1 april 2016 - 31 mars 2017 (12 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 1 % och uppgick till 3 096  MSEK (3 057).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15 % till 409 MSEK (355), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,2% (11,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 375 MSEK att jämföra med 257 MSEK för räkenskapsåret 2015/16.
 • Resultat före finansiella poster ökade med 15 % till 361 MSEK (315), vilket innebar en EBIT-marginal om 11,7 % (10,3). Resultat efter finansiella poster ökade med 14 % till 351 MSEK (307).
 • Resultat efter skatt uppgick till 274 MSEK (241). Resultat per aktie efter utspädning ökade med 14 % och uppgick till 4,02 SEK (3,54).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25 % (25). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41 % jämfört med 40 % vid räkenskapsårets början.
 • Under räkenskapsåret 2016/17 har sex förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig försäljning om ca 230 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,00 SEK (1,75) per aktie.
1 januari - 31 mars 2017 (fjärde kvartalet)
 • Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 5 % och uppgick till 833 MSEK (790).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 23 % till 117 MSEK (95), vilket innebar en rörelsemarginal om 14,0 % (12,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 MSEK (64).
 • Resultat före finansiella poster ökade med 24 % till 104 MSEK (84), motsvarande en EBIT-marginal om 12,5 % (10,6).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 23 % till 100 MSEK (81) och resultat efter skatt uppgick till 80 MSEK (66).

Stockholm 10 maj 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2017-05-10 kl 13.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Indien, Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/