Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2017

08:00 / 30 August 2017 Lagercrantz Press release

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2017 beslutades bland annat följande:

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 2,00 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Torsdagen den 31 augusti 2017 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 september 2017.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016/17 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Anna Almlöf
Marika Rindborg Holmgren
Anders Börjesson
Lennart Sjölund
Roger Bergqvist
Peter Hedelius
Fredrik Börjesson
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 000 000 SEK, varav styrelsens ordförande 500 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget 250 000 SEK vardera. Arvodet per ledamot är oförändrat mot tidigare år.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté ska utgå med 50 000 SEK per ledamot.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jörgen Wigh fortsatt till verkställande direktör. Vid sammanträdet utsågs även hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande Anders Börjesson och Roger Bergqvist utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande. Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2017 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. 

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 675 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 4 september 2017 till och med den 15 september 2017. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 675 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 29 augusti 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2017-08-30 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/