Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q2

08:00 / 23 October 2018 Lagercrantz Press release

Andra kvartalet (juli - september 2018)
  • Nettoomsättningen ökade med 15% till 895 MSEK (775). Organiskt ökade nettoomsättningen med 6%.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 19% till 117 MSEK (98), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,1% (12,6).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 23% till 96 MSEK (78).
  • Resultatet efter skatt ökade till 73 MSEK (62). Resultat per aktie före och efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 4,56 SEK, att jämföra med 4,21 SEK för räkenskapsåret 2017/18.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40% (36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 362 MSEK, att jämföra med 282 MSEK för räkenskapsåret 2017/18.
Första halvåret (april - september 2018)
  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 17% till 1 843 MSEK (1 569).
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 16% till 229 MSEK (198), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,4% (12,6).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 MSEK (160) och resultat efter skatt till 150 MSEK (127).

Koncernchefens kommentar

Räkenskapsårets andra kvartal blev en bra fortsättning på det första, med en stark resultatutveckling. På koncernens huvudmarknader Norden och Nordeuropa var efterfrågan stark och bland koncernens huvudkunder, de stora industri- och infrastrukturkunderna noterades inte någon avmattning i konjunkturen. Kvartalets intäkter ökade totalt med 15%, varav organiskt 6%, vilket innebär tydliga förbättringar mot tidigare. Detta medförde också att resultattillväxten var goda 23% i kvartalet, och vi nådde en ny högstanivå sedan noteringen 2001 på 385 MSEK när det gäller rullande tolvmånadersresultatet efter finansnetto. Det kan omräknas till en vinst per aktie om 4,56 SEK.

Extra glädjande är också att konstatera att ett antal av de aktiviteter vi initierade under föregående år har burit frukt. Flera bolag har genomfört resultatförbättrande åtgärder och våra nysatsningar med bl a ökad marknadsnärvaro i USA har börjat ge resultat. Andelen egna produkter fortsätter också att öka och uppgår nu till 55% av koncernens försäljning senaste 12 månaderna. Vi fortsätter på den inslagna vägen och ökar andelen egna produkter ytterligare och med tydliga tillväxtambitioner, inte minst på export. Det senaste årets förvärv av nischade teknikbolag med marknadsledande positioner har bidragit positivt till utvecklingen och visar att vår förvärvsmodell är fortsatt framgångsrik.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 23 oktober 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2018-10-23 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 400 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/