Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz bokslutskommuniké 2017/18

13:45 / 8 May 2018 Lagercrantz Press release

Bokslutskommuniké 2017/18 

1 april 2017 - 31 mars 2018 (12 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 10 % och uppgick till 3 410  MSEK (3 096).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 7 % till 436 MSEK (409), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,8 % (13,2).
 • Resultat före finansiella poster ökade med 5 % till 378 MSEK (361), vilket innebar en EBIT-marginal om 11,1 % (11,7). Resultat efter finansiella poster blev 358 MSEK (351).
 • Resultat efter skatt uppgick till 286 MSEK (274). Resultat per aktie uppgick till 4,21 SEK (4,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 282 MSEK (375). Avkastning på eget kapital uppgick till 23 % (25). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36 % (41%).
 • Under räkenskapsåret 2017/18 har sex förvärv genomförts, med en sammanlagd årlig försäljning om ca 435 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie.
1 januari - 31 mars 2018 (fjärde kvartalet)
 • Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 15 % och uppgick till 954 MSEK (833).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 9 % till 128 MSEK (117), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,4 % (14,0).
 • Resultat före finansiella poster ökade med 8 % till 112 MSEK (104), motsvarande en EBIT-marginal om 11,7 % (12,5).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 7 % till 107 MSEK (100) och resultat efter skatt ökade med 11 % till 89 MSEK (80).
 • Under kvartalet förvärvades Tormek AB och Alf Bjurenwall AB, totalt med en årlig omsättning om ca 120 MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 109 MSEK (93).
Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande 2018-05-08 kl 13:45.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 350 anställda och omsätter ca 3 200 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/