Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q1

08:00 / 19 July 2018 Lagercrantz Press release

1 april - 30 juni 2018
  • Nettoomsättningen ökade med 19% till 948 MSEK (794).
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 13% till 113 MSEK (100), vilket innebar en rörelsemarginal om 11,9% (12,6).
  • Resultat före finansiella poster uppgick till 96 MSEK (87), vilket innebar en EBIT-marginal om 10,1% (11,0).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 12% till 92 MSEK (82).
  • Resultat efter skatt ökade med 17% till 76 MSEK (65).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för den rullande tolvmånadersperioden till 4,38 SEK, att jämföra med 4,21 SEK för räkenskapsåret 2017/18.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38% jämfört med 36% vid kvartalets början.
  • Årsstämma hålls den 29 augusti 2018, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
  • Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie.

Koncernchefens kommentar

Det första kvartalet innebar en bra start på räkenskapsåret med ett förbättrat marknadsläge på flera håll i koncernen och en generellt stark orderingång. Förbättringar sågs både för produkter och lösningar inom bland annat uppbyggnad av elinfrastruktur men också för mer projektrelaterade verksamheter inom exempelvis teknisk säkerhet. Kvartalets intäkter ökade totalt med 19%, varav organiskt 6%, vilket är glädjande och som innebär tydliga förbättringar mot tidigare. Detta medförde också att resultattillväxten var god, cirka 12%, med ett resultat efter finansnetto om 92 MSEK (82) för kvartalet. Ökningarna ska också ses i ljuset av de upplösningar av tilläggsköpeskillingsreserver som påverkade resultatet positivt förra året.

Sammantaget är det tillfredsställande att se att ett antal av de aktiviteter vi initierade under föregående år givit resultat. Vi fortsätter på den inslagna vägen med strävan att öka andelen egna produkter ytterligare och med tydliga tillväxtambitioner, inte minst på export. Det senaste årets förvärv, av fler nischade teknikbolag, har bidragit positivt till utvecklingen och visar att vår förvärvsmodell är fortsatt framgångsrik.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 19 juli 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2018-07-19 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
   Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/