Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

08:00 / 28 August 2018 Lagercrantz Press release

Denna kallelse ersättar tidigare kallelse distribuerad 16 augusti 2018.

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 28 september 2018, kl 13.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.
 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1)    dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 september 2018.

2)    dels anmäla sig på webbplats www.lagercrantz.com, per telefon 08 - 700 6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm eller via mail info@lagercrantz.comsenast måndagen den 24 september 2018.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisations­nummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post, senast dagen före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 september 2018. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före fredagen den 21 september 2018 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
a)      årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
b)      revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om:
a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)      dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för och beslut om valberedningens principer och arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av revisorer intill årsstämma 2019
16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 % av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv
18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

För fullständig information om valberedningens och styrelsens förslag till beslut samt övrig dokumentation inför stämman, hänvisas till bifogad kallelse samt bolagets hemsida http://www.lagercrantz.com.

Stockholm 28 augusti 2018

Styrelsen

Lagercrantz Group AB (publ)  

Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-08-28 kl 08.00 CET. 

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 600 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/