Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz delårsrapport 2018/19 Q3

08:00 / 29 January 2019 Lagercrantz Press release

Tredje kvartalet 1 oktober - 31 december 2018
  • Nettoomsättningen ökade med 14% till 1 011 MSEK (888). Organiskt ökade nettoomsättningen med 7%.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 23% till till 137 MSEK (111), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,6% (12,5).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 25% till 114 MSEK (91)
  • Resultat efter skatt ökade med 26% till 88 MSEK (70). Resultat per aktie för den senaste tolvmånadersperioden ökade med 18% till 4,82 SEK (4,07).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 24% (23). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 39% (36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 430 MSEK, att jämföra med 282 MSEK för räkenskapsåret 2017/18.
  • Under kvartalet skrevs avtal om förvärv av drygt 90% av aktierna i Schmitztechnik GmbH, med en årlig omsättning om ca 6,7 MEUR. Aktierna tillträddes den 8 januari 2019.
Nio månader (1 april - 31 december 2018)
  • Nettoomsättningen för räkenskapsårets första nio månader ökade med 16% till 2 854 MSEK (2 457), varav 6% organiskt.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 18% till 366 MSEK (309), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,8% (12,6).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 20% till 301 MSEK (250) och resultat efter skatt uppgick till 238 MSEK (197).

Koncernchefens kommentar

"Ett framgångsrikt kvartal" sammanfattar perioden oktober till december 2018. Den organiska tillväxten i nettoomsättningen uppgick till 7% vilket var ytterligare en förbättring mot tidigare. Koncernens huvudmarknader i Norden fortsatte att utvecklas väl och några tydliga tecken på konjunkturavmattning upplevde vi inte i verksamheterna. Härtill skördade flera av våra företag framgångar med sina nischade erbjudanden på export utanför Norden. Resultatet för koncernen ökade med 25% och nådde ny rekordnivå om 408 MSEK på rullande tolv månader och avkastningen på eget kapital ökade till 24%. Även kassaflödet var starkt, där det för den löpande verksamheten nådde fina 430 MSEK (282).

Operationellt kan konstateras att de goda prestationerna kommit på bred front i våra idag drygt 50 företag. Alla fyra divisioner hade i kvartalet rörelsemarginaler väl över 10% och på resultatenhetsnivå så har 29 av de drygt 50 företagen nu på årsbasis ett resultat efter finansnetto överstigande 10% av försäljningen. Vårt affärskoncept, med decentraliserad organisation och många duktiga medarbetare visar sig igen slagkraftigt.

Som avslutning på ett gott kvartal genomförde vi också ytterligare ett förvärv. Produktbolaget Schmitztechnik GmbH, som är beläget i Mönchengladbach i Tyskland, omsätter 6,7 MEUR, är ledande i sin tekniknisch, höglönsamt och passar därför väl in i vår koncern. Det blir ett viktigt tillskott för att lyfta division Electronics ytterligare och ett viktigt steg i att bredda koncernen från att vara mestadels nordisk till att bli alltmer nordeuropeisk.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 29 januari 2019

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2019-01-29 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 800 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/