Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q1

08:00 / 18 July 2019 Lagercrantz Press release

1 april - 30 juni 2019
  • Nettoomsättningen ökade med 7% till 1 015 MSEK (948). Organiskt ökade nettoomsättningen med 3%.
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15% till 130 MSEK (113), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,8% (11,9).
  • Resultat efter finansiella poster ökade med 14% till 105 MSEK (92).
  • Resultat efter skatt uppgick till 82 MSEK (76). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för den rullande tolvmånadersperioden till 5,14 SEK (5,05 för räkenskapsåret 2018/19).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 112 MSEK.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40%.
  • Under perioden förvärvades Dorotea Mekaniska AB (DMAB). DMAB bedöms tillföra en årlig försäljning om ca 75 MSEK med god lönsamhet. Efter periodens utgång förvärvades G9 i Danmark. G9 bedöms tillföra omkring 50 MSEK med god lönsamhet.
  • Årsstämma hålls den 27 augusti 2019, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.
  • Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå en utdelning om 2,50 SEK (2,00) per aktie.

Koncernchefens kommentar

Koncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019/20. Nettoomsättningen ökade med 7% till 1 015 MSEK och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15% till 130 MSEK, med positiva bidrag från alla divisioner. Rörelsemarginalen (EBITA) steg till 12,8% (11,9). De ökade försäljningsvolymerna, inte minst på export, tillsammans med operativa förbättringar i flera verksamheter bidrog till det positiva utfallet. De senaste nyförvärven, Schmitztechnik i januari och Dorotea Mekaniska i april, har också utvecklats enligt plan och bidrog positivt till kvartalets resultat och lönsamhet. Efter periodens utgång genomförde vi ytterligare ett förvärv i G9 Danmark som adderar 50 MSEK i affärsvolym. Dessa förvärv utgör alla goda exempel på nischade höglönsamma produktbolag vilket är i linje med vår förvärvsstrategi. Idag uppgår andelen egna produkter av försäljningen till drygt 55%, med siktet inställt på 75% inom några år.

Sammantaget ser jag därför fortsatt positivt på koncernens förutsättningar. Visserligen var den organiska försäljningstillväxten 3% i kvartalet, vilket är lägre än förra årets 7%, men det förklaras delvis av påsk med färre försäljningsdagar och lägre aktivitet i april men också av färre projektaffärer och något lägre tillväxttakt i juni. Vi har ett starkt affärskoncept och bra förutsättningar för tillväxt, inte minst på export i kraft av vår ökande andel egna produkter, och en begränsad risk med enheter inom många olika produktområden och geografier. Det ger bra möjligheter som vi utvecklar decentralt i vart och ett av våra dotterbolag.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

Stockholm den 18 juli 2019

Lagercrantz Group AB (publ) 

Denna information är sådan information som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades för offentliggörande 2019-07-18 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

 (http://www.lagercrantz.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/