Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2019

07:50 / 28 August 2019 Lagercrantz Press release

Vid årsstämman i Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2019 beslutades bland annat följande:

Disposition beträffande bolagets vinst och utdelning

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018/19. Utdelningen fastställdes till 2,50 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Torsdagen den 29 augusti 2019 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas att betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 3 september 2019.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018/19 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Anna Almlöf
Anna Marsell
Anders Börjesson
Lennart Sjölund
Fredrik Börjesson
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Ulf Södergren nyvaldes.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 450 000 SEK, varav styrelsens ordförande 700 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget 350 000 SEK vardera.

Arvode för arbete inom bolagets ersättningsutskott ska utgå med 50 000 SEK per ledamot.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jörgen Wigh fortsatt till verkställande direktör. Vid sammanträdet utsågs även hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande Anders Börjesson och Ulf Södergren utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande. Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor och som revisor valde stämman KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB företräds av Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2019 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde, som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med återköp och överlåtelse av egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram.

Utnyttjande av bemyndigande avseende återköp av egna aktier

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna återköpa aktier i bolaget.

Återköpen är beroende av marknadsförutsättningarna och ska ske i enlighet med gällande regler. Bland annat får återköp under en dag, med undantag för eventuella blockaffärer, uppgå till högst 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköps. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköpen görs, i enlighet med de syften som anges i årsstämmans bemyndigande, dels för att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels för att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier.

Återköp får ske av högst ett sådant antal aktier som motsvarar 10 procent av samtliga aktier i bolaget, dvs. högst 6 951 992 aktier. Bolaget innehar i nuläget 1 802 679 egna aktier.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare inom ramen för nytt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 500 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 2 september 2019 till och med den 13 september 2019. Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare samt att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år under förutsättning att optionsinnehavaren inte sagt upp sig eller blivit uppsagd samt fortfarande äger köpoptioner.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 500 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Nyemission av upp till 10 % av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot fordran med anledning av betalning för aktier i företag som bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigande om nyemission syftar till att möjliggöra fler företagsförvärv.

Stockholm den 27 augusti 2019

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2019-08-28, kl 07:50 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/