Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q3

08:00 / 29 January 2020 Lagercrantz Press release

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2019)
Nettoomsättningen ökade med 9% till 1 099 MSEK (1 011).
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 14% till 156 MSEK (137), vilket innebar en rörelsemarginal om 14,2% (13,6).
Resultat efter finansiella poster ökade med 13% till 129 MSEK (114).
Resultat efter skatt ökade med 19% till 105 MSEK (88).
Resultat per aktie efter utspädning för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 5,44 SEK (5,05 SEK för räkenskapsåret 2018/19).
Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 25% (24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38% (39).

Under kvartalet förvärvades drygt 70% av Frictape, med verksamheter i Finland och Estland. Omsättningen uppgår till ca 7 MEUR och aktierna tillträddes 2 oktober 2019.

Nio månader (1 april - 31 december 2019)
Nettoomsättningen för räkenskapsårets första nio månader ökade med 7,5% till 3 068 MSEK (2 854).
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 13% till 413 MSEK (366), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,5% (12,8).
Resultat efter finansiella poster ökade med 11% till 334 MSEK (301) och resultat efter skatt ökade med 11% till 265 MSEK (238).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 369 MSEK (307) under räkenskapsårets första nio månader och för den senaste tolvmånadersperioden till 524 MSEK (430).

Koncernchefens kommentar

Sammanfattningsvis kan vi efter Q3 2019/20 konstatera nya framsteg för Lagercrantz. Vår strategi att förvärva och långsiktigt utveckla nischade teknikföretag, företrädesvis produktbolag, visar sig igen vara framgångsrik.

Framgångarna visar sig i att vi når ett nytt "all time high" när det gäller resultat och vinst per aktie. För räkenskapsårets första nio månader (april-dec) ökade rörelseresultatet (EBITA) med 13% till 413 MSEK, vilket också innebär en ökning av rörelsemarginalen till 13,5% (12,8). Avkastning på eget kapital nådde målsatta 25% på rullande tolv månader och vårt interna avkastningsmått R/RK ökade till 56%, att jämföra med målsatta 45%. Även kassaflödet var starkt där det, för den löpande verksamheten, ökade till 524 MSEK (430) för den senaste tolvmånadersperioden.

Framstegen visar sig också i den långsiktiga affärsutvecklingen inom koncernen där vi i flertalet bolag fortsatt den internationella expansionen medan andra gjort framsteg i sin produktutveckling och/eller vunnit nya kunder/kundsegment på befintliga marknader. Andelen egna produkter, som vi har som en viktig KPI, har ökat ytterligare och uppgår nu till 58% av den totala försäljningen. I framtidens Lagercrantz är hållbarhetsfrågorna än viktigare och både miljöfrågor och samhällsnytta i bolagen prioriteras, vilket stärker vår långsiktiga tillväxt och lönsamhet. På koncernnivå har vi inlett ett arbete med att ytterligare förstärka uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete, vår kommunikation kring ESG-frågor (Environment, Social, Governance) och kopplingen till FNs globala hållbarhetsmål.

Lyckade förvärv fortsätter också att förstärka Lagercrantzkoncernen. Under kvartalet förvärvades Frictape som omsätter ca 7 MEUR och är höglönsamt. Frictape bedriver en hårt nischad verksamhet med säkerhetsutrustning för helikopterplattformar primärt till havs och dess verksamhet blir ett viktigt tillskott till division Mechatronics. De senaste årens förvärv bidrar till resultattillväxten och flera av våra befintliga verksamheter når nya höjder inom koncernen. Det ger mersmak och vi letar kontinuerligt efter fler lönsamma, nischade bolag med tillväxtpotential inom olika teknikområden, branscher och geografier.

Med dessa förutsättningar ser jag positivt på Lagercrantz framtid. Konjunkturutsikterna på kort- och medellång sikt är förvisso svårtolkade och vi noterar att Tyskland fortsätter att vara svagt. Samtidigt är huvudmarknaderna i Norden stabila även om kundernas affärs- och investeringsbeslut tenderar att skjutas på framtiden i perioder av osäkerhet. Vi följer utvecklingen noga och anpassar satsningar och åtgärder till rådande situation i varje bolag. På lång sikt är utsikterna riktigt bra med en allt starkare portfölj med bolag och med en slagkraftig styrmodell byggd på decentraliserat beslutfattande och tydligt uppställda målsättningar. Det gör att jag är övertygat positiv till utvecklingen framöver.

Jörgen Wigh
VD och Koncernchef

 

Stockholm den 29 januari  2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2020-01-29  kl 08:00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/