Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz lämnar allmän uppdatering med hänsyn till Corona-pandemin.

17:45 / 3 April 2020 Lagercrantz Press release

Hittills begränsad påverkan av Covid-19.

Effekterna av Corona-pandemin på Lagercrantz verksamheter har hittills varit begränsade. Per idag har koncernen inte sammanställt resultatet för räkenskapsårets sista månad (mars 2020) men bedömningen är att resultat och kassaflöde varit fortsatt gott. Balansräkning är stark och likviditet och kreditfaciliteter väl tilltagna.

Osäkerheten inför de kommande kvartalen har emellertid ökat. De senaste veckorna har volatiliteten ökat där vissa av koncernens företag har en fortsatt god orderingång medan andra sett en betydande avmattning. Covid-19 kommer att påverka hela samhället och också Lagercrantz verksamheter. Omfattningen är ännu svår att bedöma men inom koncernen vidtas nu åtgärder för en lägre affärsvolym de närmaste månaderna.

Åtgärder som genomförs är bl a investerings- och rekryteringsstopp, bonus och löneförhandlingarna skjuts på framtiden, och Lagercrantz ledning har också enats om att avstå 15% i lön under 3-6 månader. Inom varje bolag utvärderas möjligheterna till skattelättnader, arbetstidsförkortningar och omläggning av semestrar och i flera fall kan personalreduktioner bli aktuella.

Koncernchef Jörgen Wigh säger i en kommentar; "Hälsoläget och vår personal är vår första prioritet i spåren av Covid-19. I tider av stor osäkerhet kommer koncernens decentraliserade struktur verkligen till sin rätt där våra 54 olika verksamheter på cirka 100 olika driftsställen innebär en stor spridning på produkter, slutkundsmarknader och geografier. Med det extraordinärt stora ansvarstagande, det engagemang och den beslutskraft jag ser hos våra lokala ledningar är jag övertygad om att koncernen står väl rustad och att vi hanterar varje situation på ett kraftfullt sätt", avslutar Jörgen Wigh.

 

Stockholm den 3 april 2020

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information offentliggjordes i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades för offentliggörande 2020-04-03 kl 17:45 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns drygt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter knappt 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/