Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group: Lagercrantz bokslutskommuniké 2019/20

14:00 / 13 May 2020 Lagercrantz Press release

Räkenskapsåret 1 april 2019 - 31 mars 2020 (12 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 6% till 4 180 MSEK (3 932).
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 9% till 565 MSEK (519), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,5% (13,2).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 7% till 460 MSEK (431).
 • Resultat efter skatt uppgick till 366 MSEK (342). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,39 SEK (5,05).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 507 MSEK (462).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 23% (24). Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39% (39).
 • Under räkenskapsåret 2019/20 har sex förvärv genomförts med en sammanlagd årsomsättning om ca 210 MSEK.
 • Som en följd av osäkerheter i samband med covid-19 pandemin har styrelsen senarelagt förslag om utdelning för året. Föregående år uppgick utdelningen till 2,50 SEK per aktie.
1 januari - 31 mars 2020 (fjärde kvartalet)
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 3% och uppgick till 1 112 MSEK (1 078).
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 152 MSEK (153), vilket innebar en rörelsemarginal om 13,7% (14,2).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 126 MSEK (130) och resultat efter skatt uppgick till 101 MSEK (104).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 177 MSEK (155).
 • Under kvartalet förvärvade dotterbolaget Asept International AB bolagen UNRO Dispenser System AB och SDP Scandinavian Dispenser Products AB. Bolagen omsätter tillsammans 10 MSEK med god lönsamhet.
 • Effekterna av covid-19 pandemin har varit begränsade på det finansiella resultatet i kvartalet men förväntas påverka koncernen under kommande kvartal. Åtgärder vidtas nu som förberedelser för att hantera en framtida lägre affärsvolym.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Året som gått
Räkenskapsåret 2019/20 blev ett starkt år för Lagercrantz. Resultatet efter finansnetto nådde en ny högstanivå med 460 MSEK, att jämföra med 431 året innan, och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 507 MSEK, eller 7,47 SEK/aktie.
Portföljen av företag i koncernen har också stärkts under året där basen utgörs av allt fler teknikledande produktbolag, marknadsledande i sina respektive nischer. Uppbyggnaden av koncernen har skett över flera år och varit självfinansierad genom att redan ägda företag genererat positiva kassaflöden som kunnat användas både till aktieutdelning och till fortsatta företagsförvärv.
Året bjöd också på en ökad vinst per aktie till ny rekordnivå om 5,39 SEK/aktie (5,05) och vi har en stark finansiell ställning med en soliditet om 39% och väl tilltagna kreditfaciliteter för fortsatta förvärv och tillväxtsatsningar.

Strategin bakom framgångarna
Bakom Lagercrantz framgångar ligger den strategi som vi sedan flera år konsekvent genomför. Organisationsmodellen med decentralisering och målstyrning är väl inarbetad. Dotterbolagen arbetar mot tydliga resultat- och rörelsekapitalmål i en årligt antagen affärsplan med konkreta åtgärder och satsningar. Målstyrningen uppmuntrar till att hitta möjligheter också när marknaden uppvisar begränsad tillväxt.
Koncernens förvärvsstrategi är en annan viktig orsak till framgångarna. Vi fortsätter att förvärva lönsamma teknikbolag med starka marknadspositioner i nischer. Fokus på produktbolag har varit ambitionen de senaste åren och andelen egna produkter utgör nu drygt 60% av försäljningen i koncernen. Ambitionen är 75% inom ett fåtal år vilket torde påverka marginaler och förutsättningar för organisk tillväxt positivt. Under året genomfördes sex förvärv där tre (Dorotea Mekaniska i Sverige, G9 i Danmark och Frictape i Finland) blir nya resultatenheter med egna produkter. De tre övriga är mindre men likväl viktiga som tillägg till redan befintliga satsningsområden i koncernen.
Hållbarhet är ytterligare en orsak till koncernens framgångar. Långsiktigt ansvarsfullt företagande är adelsmärken i koncernen och det gäller både ekonomiskt, affärsetiskt, miljömässigt och socialt. Här har vi med vår långa historia mycket att vara stolta över.
Slutligen är fokus på höga förädlingsvärden en viktig orsak bakom koncernens framgångar. Vi mäter det i den stigande bruttomarginalen för koncernen. Med hårt specialiserade företag vill vi snabbt kunna tillmötesgå kundernas krav genom att utveckla och anpassa produkter och lösningar som skapar mervärden. 
Jag avslutar året med att framföra ett stort och hjärtligt tack till alla våra dedikerade medarbetare för ett fantastiskt arbete.

Framtid 
Inför räkenskapsåret 2020/21 är osäkerheten kring konjunktur och affärsläge stor. Covid-19 pandemin har på bara några månader påverkat samhälle och affärsliv på ett påtagligt sätt och även om Lagercrantz har en stark plattform kommer koncernen inte vara opåverkad.

Hälsoläget och vår personal är vår första prioritet. Dessa frågor prioriteras därför lokalt i verksamheterna i linje med lokala hälsomyndigheters rekommendationer. Samtidigt ska vi i varje verksamhet dimensionera kapaciteten till efterfrågan och svängningar i affärsvolymen och här förbereder vi nu i flera fall verksamheterna till en lägre affärsvolym.

Per idag har orderingången för det nya räkenskapsårets första fem veckor totalt sett varit i nivå med föregående år, men med betydande slagighet mellan bolagen. Vi ser att volalititeten ökat och inom vissa verksamheter är orderläget fortsatt gott medan andra sett en betydande avmattning. Vi brukar inte lämna uppgifter på månadsbasis men i detta läge vill vi ändå vara så transparenta som möjligt och meddela att resultatet för april 2020 uppgick till cirka 30 MSEK, att jämföra med 37 MSEK i april månad förra året.

I tider av stor osäkerhet kommer koncernens decentraliserade struktur verkligen till sin rätt där våra drygt 50 verksamheter på cirka 100 driftsställen innebär en stor spridning på produkter, slutkundsmarknader och geografier. Med det extraordinärt stora ansvarstagande, det engagemang och den beslutskraft jag ser hos våra lokala ledningar är jag övertygad om att koncernen står väl rustad och att vi hanterar varje situation på ett kraftfullt sätt.

Med det sagt ser jag framtiden an med samma tillförsikt som tidigare. Kortsiktigt ska koncernen och all affärsverksamhet igenom en ansträngande period men på lång sikt är förutsättningarna för vår affärsidé, vår inriktning och vår plattform av konkurrenskraftiga teknikföretag väldigt god.

Den 13 maj 2020

Jörgen Wigh
VD och koncernchef

 

En telefonkonferens på engelska arrangeras den 13 maj klockan 16.00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530. PIN: 332347#
Länk till presentation: 

https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 14.00 CET.

 

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns drygt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/