Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lammhults

Lammhults

Lammhults Design Group: Andra kvartalet tydligt påverkat av Covid-19

13:30 / 14 July 2020 Lammhults Press release

"Koncernen har tydligt påverkats av Covid-19 under det andra kvartalet, framförallt avseende kraftigt reducerad orderingång. Vi har dock inte sett någon ökad sjukfrånvaro och vi ser inga större störningar i leverantörskedjan.

Tack vare att vi genomfört snabba och kraftfulla åtgärder, som minskade kostnaderna avsevärt, levererade vi ett nollresultat exkl. engångsposter i kvartalet.

Vi har accelererat det tidigare initierade strukturarbetet för att stärka koncernens brutto- och rörelsemarginal. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing på cirka 10 mkr redan under 2021. Engångsposter relaterade till omstruktureringen uppgår till cirka -35 mkr, varav cirka -30 mkr redovisas i andra kvartalet.

Under andra kvartalet har vi stärkt vår finansiella ställning ytterligare och koncernen har en god likviditet, vilket bland annat är ett resultat av utökat kreditutrymme på 50 mkr och årsstämmans beslut att inte genomföra föreslagen utdelning. Vi har tagit höjd för en fortsatt utmanande situation och har ambitionen att gå minst lika starka ut ur den som vi gick in i den."

Sofia Svensson, VD och koncernchef
 

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/7 2020 kl.13:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/