Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Leading Edge Materials

Critical materials for battery manufacturing and new technology

Leading Edge Materials

Leading Edge Materials har siktet inställt på att bli en ledande europeisk leverantör av kritiska material såsom grafit, litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Utvecklingen mot en fossilfri energianvändning i samhället genom elektrifiering av fordon och på andra sätt, går väldigt snabbt. Den här utvecklingen förväntas medföra en kraftigt ökad efterfrågan på de material som nämns ovan. I dagsläget dominerar länder som Kina och DR Kongo produktionen av dessa material. EU har därför klassat dem som kritiska i syfte att säkra den framtida tillgången för den europeiska industrin. Det råder en hård global konkurrens om dessa råvaror, och Leading Edge Materials vill medverka för att säkra tillgången för i första hand den europeiska industrin.Woxna Graphite

Bolagets helägda grafitgruva Woxna, strax västerut om Edsbyn, är ett dagbrott med komplett processanläggning och tillstånd att bryta 100 000 ton malm per år. Detta ger en ungefärlig årsproduktion om 10 000 ton grafitkoncentrat per år. Woxna producerade grafit under en kort period 2015 men valde att inte leverera lågförädlad grafit till den europeiska industrin utan att istället satsa på den nya framväxande marknaden för batterier och annan ny teknik. Högrenad grafit är en mycket viktig beståndsdel i exempelvis batterier och där är prisbilden en helt annan. Woxnagruvan är en av endast två grafitgruvor i Europa.

Litium och kobolt

I Bergby, 25km norr om Gävle, har bolaget tre undersökningstillstånd med en total area på 1 903Ha för att söka efter Litium. Området ligger nära infrastruktur som vägar, järnväg, hamn och eltillförsel. Under första halvan av 2017 genomfördes ett första borrprogram där 17 av 18 borrhål påvisade förekomsten av mineraliserad litium-oxid. Det goda resultatet medförde att ett andra borrprogram har beslutats. Det kommer att omfatta ca  900m borrning.

I nordöstra Finland har bolaget reserverat 30’800 Ha för kobolt-koppar projektet Kontio. På 70- och 80-talet hittades en rad fyndigheter och förekomster i området men inget märkbart undersökningsarbete har gjorts sedan dess. Bolaget analyserar området och arbetar med att ta fram en plan för projektet.

Leading Edge Materials arbetar löpande aktivt för att hitta nya källor av litium och kobolt i Skandinavien och har ett mycket starkt nätverk i regionen. Bolagets representanter har varit verksamma i Skandinavien i drygt 20 års tid.

Sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr

Leading Edge Materials äger 100% av den sällsynta jordartsmetallfyndigheten Norra Kärr utanför Gränna, ca 300 km sydväst om Stockholm. Fyndigheten är en av världens främsta vad gäller tunga jordartsmetaller, med en ovanlig berikning av de mest kritiska sällsynta jordartsmetallerna såsom dysprosium (Dy), terbium (Tb) och yttrium (Y). Norra Kärr är ensam i sitt slag inom EU  och skulle göra hela Europa självförsörjande avseende dessa mineraler om gruvverksamhet inleds. 2015 gjordes en så kallad pre-feasibility study som påvisade att en fullskalig gruvverksamhet skulle kunna startas med en god ekonomisk potential och relativt låga kapitalinvesteringar.

Kraftigt ökad efterfrågan väntas i framtiden

Den stora omställning som nu sker inom ekonomin med sikte på ny teknik, elektrifiering av fordon och andra fossilfria energilösningar medför att efterfrågan på de mineraler som Leading Edge Materials jobbar med ökar kraftigt. Till exempel bedömer investmentbanken UBS att vid en hundraprocentig övergång till elektriska bilar, skulle efterfrågan på litium öka med 2 898%, kobolt med 1 928%, sällsynta jordartsmetaller med 655% och grafit med 524% - jämfört dagens totala globala produktion. Leading Edge Matierals har med sina fyndigheter, kunskaper och kontakter positionerat sig for att arbeta mot att ta en aktiv roll i det paradigmskifte som just nu äger rum.