Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Magnolia Bostad

Leading residential developer

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, hotell och vårdboenden, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Arbetet styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.Stark projektportfölj med tydlig förädlingsprocess

Magnolia Bostad bildades 2009 med målsättningen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och en tilltalande arkitektur. 2012 blev bolagets första projekt inflyttningsklara i Skåne, Nyköping, Stockholm, Lidingö och Nacka. Först 2013 etablerades hyresrättsutveckling som sedermera har kommit att bli bolagets kärnaffär.

Magnolia Bostad har en projektportfölj som primärt är belägen i Storstockholm, Uppsala, Öresundsregionen och Göteborg. Under de senaste åren har bolaget varit aktiva på transaktionsmarknaden, byggt upp en betydande projektportfölj och blivit en av de större bostadsutvecklarna i Sverige. Magnolia Bostad söker aktivt efter nya investeringar, deltar i kommunala markanvisningar och en typisk förvärvs- och finansieringsledtid uppgår till cirka 3-6 månader från start till mål. Efter genomfört fastighetsförvärv pågår sedan projektutveckling i cirka 3-24 månader. Bland annat genomförs marknads- och målgruppsanalys, utformning av detaljplan, konceptutveckling och upphandling av bostadsproduktion. När projektutvecklingen är färdigställd börjar försäljningsfasen som pågår i cirka 1-6 månader. Då Magnolia Bostad sedermera avyttrar projekt påbörjas byggnationsfasen som sträcker sig under 12-24 månader. Det är således en lång kedja att förädla ett projekt från förvärv av råmark eller en befintlig fastighet. Då bolaget behärskar hela värdekedjan medför det att Magnolia Bostad är en konkurrenskraftig aktör på bostadsutvecklingsmarknaden.

Magnolia Bostads övergripande mål är att som medelstor bostadsutvecklare långsiktigt uppnå högre lönsamhet än jämförbara bolag i branschen, med en försvarbar risk. Strategin är att 90% av projektportföljen kommer utvecklas till hyresrätter och 10% som bostadsrätter i egen regi. Av de utvecklade hyresrätterna är målsättningen att 25% sedermera konverteras från hyresrätter till bostadsrätter i samarbete med köparen. Från och med 2018 är målet att årligen produktionsstarta 2 700 hyresrätter, varav 675 bostäder konverteras till bostadsrätter, 300 bostadsrätter i egen regi, 4 vårdboenden och 1 hotell. 

Gynnsam marknad

Totalmarknaden för bostadsutveckling i Sverige är gynnsam. Boverket har gjort beräkningen att det råder bostadsbrist i 255 av 290 kommuner, där antalet kommuner med bostadsbrist även är ökande. Från 2015 och fram tills 2025 bedöms behovet vara 600 000 bostäder varav drygt hälften, 320 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 80 000 bostäder under de närmaste fyra åren. Orsaken till de höga nivåerna är dels den förväntade befolkningsökningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behoven. Preliminärt färdigställdes och påbörjades cirka 46 000 bostäder respektive 67 000 bostäder under 2016, inräknat tillskott genom ombyggnader.

Magnolia Bostad vänder sig till två kundkategorier: institutionella investerare som förvärvar en hyresfastighet respektive privatpersoner som köper en bostadsrätt. Merparten av Magnolia Bostads produktion består av utveckling av hyresrätter där slutkunden ofta är en institution som investerar i fastigheter. Dessa transaktioner bygger exempelvis på att Magnolia Bostad och berörd part har ingått ett avtal om ett antal projekt redan i förväg. Sett över ett decennium är den genomsnittliga totalavkastningen på bostäder 9,20 %, vilket är högst bland samtliga fastighetsslag. Bostadsmarknaden är samtidigt relativt övriga fastighetsdelmarknader något mer stabil och har historiskt klarat marknadsnedgångar något bättre än övriga tillgångsslag. Adderas ett lågt ränteläge till detta borgar det för en fortsatt god efterfrågan från institutionerna på Magnolia Bostads produkter. För centralt belägna fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg har direktavkastningskravet gått ner de senaste åren, vilket signalerar för en fortsatt god marknad.

Stabilitet i affärsmodellen

Genom att balansera hyresrätts-, bostadsrätts-, vård- och hotellproduktion uppnår Magnolia Bostad en hög stabilitet i sin affär. Överlag är risken högre i en bostadsrättsutveckling än i en hyresfastighetsutveckling även om riskerna i båda projekten minimeras av att exempelvis inte bygga på spekulation. Detta innebär att Magnolia Bostad säkerställer att det finns en efterfrågan innan projektet inleds och således ställer höga krav på andelen försålda bostäder. Vid en hyresrättsaffär innebär detta att ett slutgiltigt avtal ska ha träffats med en fastighetsägare innan projektet inleds. Samtidigt minimerar Magnolia Bostad byggkostnadsrisken då företaget använder sig av totalentreprenad med fast pris. Bland annat använder sig bolaget ac NCC, Veidekke, Skanska och PEAB vid bostadsproduktion.

Finansiell målsättning

Magnolia Bostads finansiella mål är att räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till minst 30% i genomsnitt 2017-2020 och cirka 20% därefter. Målsättningen för bolagets soliditet är över eller lika med 30%. Långsiktigt ska Magnolia Bostad dela ut upp till 25% av resultatet efter skatt fram till 2020 och därefter en ökande andel.