Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad förlorar krav i skiljetvist

21:15 / 14 December 2018 Magnolia Bostad Press release

Magnolia Bostad förlorar tvist i skiljedom och får till följd av detta en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018. 

Under 2015 ingick ett bolag inom Magnolia Bostad ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av ett fastighetsägande bolag. Magnolia Bostad framställde därefter krav på säljaren med anledning av garantibrott i aktieöverlåtelseavtalet. Säljaren bestred kravet.   

Ett skiljedomsbeslut har fattats av Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut i vilket Magnolia Bostads dotterbolag fått sitt garantianspråk ogillat. Magnolia Bostad har ålagts att ersätta kostnaderna i skiljeförfarandet med sammanlagt 5,25 miljoner kronor, beloppet inkluderar motparternas rättegångskostnader. Magnolia Bostad kommer till följd av detta få en negativ resultateffekt i det fjärde kvartalet 2018 om totalt 25,45 miljoner kronor. Kassaflödespåverkan blir 5,25 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CFO
070 943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2018 kl. 21.15  CET. 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/