Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad AB: Bokslutskommuniké januari - december 2018

07:30 / 21 February 2019 Magnolia Bostad Press release

Under året har bolaget stärkt sin position på marknaden genom avtal med Heimstaden AB motsvarande ett ordervärde om 9,6 mdr. Vi har även under året utökat vårt redan omfattande samarbete med Alecta genom en avsiktsförklaring avseende fyra hotell. Dessutom ser vi att bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten rör sig i rätt riktning genom att projekt under produktion i högre grad börjar färdigställas. 

Vi är däremot inte nöjda med resultatet för vårt fjärde kvartal som försämras av att ett antal projekt försenats vilka istället förväntas realiseras under 2019. 

Januari - december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 054 mkr (1 781).
 • Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr (384).
 • Årets resultat före skatt uppgick till 22 mkr (276) och resultat efter skatt uppgick till 7 mkr (276).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 0,26 kr per aktie (5,37).
 • Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter från och med fjärde kvartalet 2018, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar om 67 mkr redovisas.
 • Magnolia Bostad har under året avtalat om förvärv av 3 068 bedömda byggrätter (7 501) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 1 314 (2 227).
 • Bolagets aktie upptogs den 20 juni till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret (1,75 kr per aktie).
Oktober - december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 42 mkr (718).
 • Rörelseresultatet uppgick till -33 mkr (229).
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -71 mkr (198) och resultat efter skatt uppgick till -86 mkr (198).
 • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -2,12 kr per aktie (4,28).
 • Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar om 67 mkr (-) redovisas.
 • Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 557 bedömda byggrätter (1 672) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 22 (1 223).

 • Byggstart av projektet Piccolo, Halmstad.

 • Bolaget har beslutat att utveckla och äga fastigheter för egen förvaltning.
 • Förvärv av projekt i Kalmar och Östersund som ska ägas för egen långsiktig förvaltning.
 • Emitterade ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr.
Händelser under perioden oktober - december 2018
 • Byggstart av projektet Piccolo, Halmstad.
 • Bolaget har beslutat att utveckla och äga fastigheter för egen förvaltning.
 • Förvärv av projekt i Kalmar och Östersund som ska ägas för egen långsiktig förvaltning.
 • Emitterade ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr.
Händelser efter periodens utgång
 • Tecknat villkorat avtal om att förvärva mark i Jakobsberg, Järfälla via JV bolag med Heimstaden Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, CEO
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.seeller tel. 072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07.30.

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/