Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad AB: Delårsrapport januari - mars 2019

07:30 / 25 April 2019 Magnolia Bostad Press release

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan för våra projekt och vi erhöll under kvartalet lagakraftvunna detaljplaner för ca 1 300 bostäder.

Januari - mars 2019
  • Nettoomsättningen uppgick till 37 mkr (532).
  • Rörelseresultatet uppgick till 122 mkr (113), varav 165 mkr (-) avser orealiserade värdeförändringar.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 80 mkr (80) och resultat efter skatt uppgick till 46 mkr (80).
  • Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 1,00 kr per aktie (2,14).
Viktiga händelser januari - mars 2019
  • Projektet Brogårdsstaden som består av 840 bedömda boenden, ingår i projekt för egen förvaltning från och med första kvartalet 2019.
  • Avslutat projekt, Maria Forum i Helsingborg med 292 hyresrätter.
Viktiga händelser efter kvartalets utgång
  • Inga viktiga händelser har skett efter kvartalets utgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, CEO
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se

tel. 072 720 00 06

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30.

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/