Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s årsstämma den 26 april 2017

15:45 / 26 april 2017 Magnolia Bostad Pressmeddelande

Magnolia Bostad AB höll under onsdagen den 26 april 2017 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,75 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 28 april 2017. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Viveka Ekberg, Fredrik Holmström, Jan Roxendal, Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell till styrelseledamöter. Stämman omvalde Fredrik Holmström till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå om totalt 1 700 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning ska utgå till revisionsutskottet med totalt 200 000 kronor, med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till var och en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att anta instruktion för valberedning att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Teckningsoptionsprogram och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsoptionsprogrammet innebär i huvudsak följande.

Bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Magnolia Utveckling AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till anställda inom de tre kategorierna Ledande befattningshavare, Specialist och Övriga medarbetare. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 2 november 2020 till och med den 26 april 2022. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande av antingen (i) ett belopp uppgående till 160 % av det vägda genomsnittet av samtliga affärer i bolagets aktier under perioden den 1 december 2017 till den 31 december 2017 eller (ii) ett belopp uppgående till 160 % av det vägda genomsnittet av samtliga affärer i bolagets aktier under 10 handelsdagar efter att bolagets aktier blivit noterade på Nasdaq OMX, vilket som inträffar först dock lägst aktiens kvotvärde.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Vid beräkning av sådant marknadsvärde ska värdet på aktie i bolaget anses motsvara bolagets akties genomsnittskurs enligt en officiell kurslista under en period om 10 börsdagar före överlåtelsen. Utöver kostnaden för administration, implementering och värdering av programmet beräknas inga andra kostnader uppstå i samband med optionsprogrammet.

Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget eller dotterbolaget till återköp av teckningsoptionerna till det då aktuella marknadsvärdet om deltagarens anställning i bolaget eller dotterbolag upphör.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör.

070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se               

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.