Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Maha Energy

Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

19:21 / 30 June 2021 Maha Energy Press release

Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559018-9543 Maha Energy AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2021-06-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 961 504
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 961 504
Andel
 - aktier 5,3086 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,3086 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,3086 % 5 961 504
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,0792 % 88 916
 
TOTALT 5,3878 % 6 050 420
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 050 420
 - andel av rösträtter 5,3878 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 112 299 088 utestående aktier och röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/