Bokslutskommuniké januari - december 2016

12:15 / 16 februari 2017 Malmbergs Elektriska Pressmeddelande

Bokslutskommuniké i sammandrag
  •  Intäkterna uppgick till 664 071 (665 570) kkr
  •  Rörelseresultatet uppgick till 105 224 (99 289) kkr
  •  Resultatet före skatt uppgick till 105 072 (97 264) kkr
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 81 159 (74 804) kkr
  •  Resultatet per aktie uppgick till 10,14 (9,35) kr
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 75 287 (51 472) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari-december 2016 till 664 071 (665 570) kkr.
Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 105 072 (97 264) kkr. Avkastningen på eget kapital ökade till 27,1 (25,5) procent och soliditeten uppgick till 67,3 (66,4) procent. Resultatet per aktie uppgick till 10,14 (9,35) kr.

Varulager
Varulagret den 31 december 2016 uppgick till 213 482 kkr jämfört med 183 943 kkr den 31 december 2015.
Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari-december 2016 uppgick till 5 315 (4 465) kkr. 
Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 75 287 (51 472) kkr. Likvida medel uppgick per 31 december 2016 till 113 929 kkr jämfört med 118 044 kkr 31 december 2015. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (46 836) kkr den 31 december 2016.
Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 173 (165) personer den 31 december 2016.
Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 526 680 (525 958) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 92 247 (87 069) kkr.

Väsentliga händelser under perioden
Verksamhetsåret 2016 är vårt resultatmässigt bästa år hittills med en ökning av rörelseresultatet med + 6 procent till 105 224 kkr. Utvecklingen i våra bolag har under 2016 vad det gäller försäljningsutvecklingen inte varit tillfredsställande. Försäljningsutvecklingen i Sverige och Norge översteg något 2015 års försäljning men våra bolag i Danmark och Finland har under 2016 inte nått upp till 2015 års försäljning. Åtgärder har vidtagits för att förbättra den framtida försäljningsutvecklingen. Vi har under 2016 fortsatt att etablera nya proffsbutiker och vi öppnade i Sverige en ny proffsbutik i Arlandastad samt i Norge ytterligare en ny proffsbutik i Hamar, såsom tidigare kommunicerats. Verksamheten i England har operativt helt avvecklats under perioden.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte har förändrats väsentligt. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2015, sid 22, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 715 (-) kkr under perioden januari-december 2016. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till 125 (-) kkr. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2015, sid 40.
Framtidsutsikter
Under 2017 planerar vi för ytterligare några proffsbutiker i Sverige, Norge och Finland. När det gäller Finland så är vi i skrivande stund överens om ett hyreskontrakt i Helsingfors med inflyttning medio april, vilket innebär att verksamheten kan vara operativ under maj månad 2017. Den sedan tidigare investeringen i en ny webbshop är nu under lansering. Implementeringen av den nya webbshopen kommer under 2017 att göras i samtliga länder.
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2015. Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2016 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 7,50 (7,00 +1,00 i extrautdelning) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 24 april 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 27 april 2017.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Malmbergs hemsida tre veckor före årsstämman. Den kommer även att sändas via e-post eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.

 
Kumla den 16 februari 2017
Malmbergs Elektriska AB (publ)
 
Jan Folke
Verkställande direktör
 
Årsredovisning och bokslutskommuniké kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.
Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 klockan 12.15 (CET).

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.